Call: 028 6252 4947

info@tamcaoviet.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

CHỈ THỊ 537/CT-UBND (2018) VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TỈNH KIÊN GIANG

Admin - 10/10/2019

1. Tên văn bản: CHỈ THỊ 537/CT-UBND NĂM 2018 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

2. Loại văn bản: Chỉ thị

3. Số hiệu: 537/CT-UBND

4. Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang

5. Ngày ban hành: 12/3/2018

6. Ngày có hiệu lực: 12/3/2018

7. Tình trạng: Còn hiệu lực.

8. NỘI DUNG:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 537/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

 

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Trong thời gian qua, với điều kiện tự nhiên - môi trường tương đối thuận lợi nên việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang phát triển khá nhanh tại hầu hết các huyện, thị xã và thành phố. Bên cạnh những lợi ích kinh tế của khai thác sản phẩm từ chim yến, việc phát triển nuôi chim yến ồ ạt cũng phát sinh nhiều vấn đề cần phải xem xét, cân nhắc như: Ô nhiễm tiếng ồn, môi trường, quản lý dịch bệnh, cảnh quan đô thị...

Hiện nay toàn tỉnh có hơn 700 hộ dẫn dụ, gây nuôi chim yến, một số địa bàn có hộ nuôi chim yến lớn như thành phố Rạch Giá, các huyện: Hòn Đất, Châu Thành, Kiên Lương, thị xã Hà Tiên,... Tuy nhiên, đây là những hộ nuôi tự phát, nhiều nhất là khu vực nội thành, khu dân cư tập trung. Hầu hết những nhà nuôi chim yến tự phát đều sử dụng không đúng công năng, được cải tạo, cơi nới từ nhà ở thành nhà nuôi chim yến. Việc phát loa dẫn dụ có âm thanh lớn tại các nhà nuôi trong khu vực nội thành, khu dân cư đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, tác động đến cảnh quan, môi trường đô thị.

Nhằm chủ động kiểm soát và có biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề nêu trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan xây dựng quy hoạch và quy định nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong quí II/2018.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở nuôi chim yến, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đối với chim yến theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về môi trường đối với các cơ sở dẫn dụ và gây nuôi chim yến.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường.

3. Sở Xây dựng

- Hướng dẫn các quy định về cấp Giấy phép xây dựng nhà yến đối các cơ sở dẫn dụ và gây nuôi chim yến.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về xây dựng đối với các cơ sở nuôi chim yến.

4. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống các bệnh lây nhiễm từ động vật sang người.

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, địa phương để quản lý, kiểm tra và tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sơ chế, bảo quản và chế biến tổ yến theo quy định của pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến, thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị này.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, khi xây dựng phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật về xây dựng, môi trường, quy hoạch đô thị, xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép theo quy định.

- Kiểm soát, xử lý những trường hợp chuyển đổi công năng sai với thiết kế và mục đích sử dụng đã đăng ký ban đầu. Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, cơi nới nhà ở thành nhà yến, không theo thiết kế được phê duyệt, buộc tháo dỡ những phần cơi nới, sai so với thiết kế.

7. Các tổ chức, cá nhân có liên quan

- Các cơ sở nuôi chim yến hoạt động trước ngày ban hành Chỉ thị này nhưng không có giấy chứng nhận về môi trường, giấy phép xây dựng theo quy định, phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt lại trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc lấy mẫu định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm chi trả phí, lệ phí xét nghiệm dịch bệnh trên đàn chim yến theo quy định hiện hành.

- Trước khi tham gia các hoạt động nuôi, dẫn dụ và khai thác tổ yến phải khai báo với chính quyền địa phương, lập các thủ tục hồ sơ cấp phép xây dựng, bảo vệ môi trường,... theo quy định hiện hành.

- Những tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- Chủ tịch UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PT&TH Kiên Giang;
- Báo Kiên Giang;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu VT, cvquoc.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

 


Tin tức liên quan