Call: 028 6252 4947

info@tamcaoviet.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

CÔNG VĂN 26/UBND V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN HUYỆN ĐẠ HUOAI, LÂM ĐỒNG

Admin - 10/10/2019

1. Tên văn bản: Công văn 26/UBND Về việc tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng.

2. Loại văn bản: Công văn

3. Số hiệu: 26/UBND

4. Nơi ban hành: UBND huyện Đạ Huoai

5. Ngày ban hành: 11/04/2018

6. Ngày có hiệu lực: 11/04/2018

7. Tình trạng:

8. NỘI DUNG:

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐẠ HUOAI

                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Đạ Huoai, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Số: 26/UBND V/v tăng

cường quản lý nuôi chim

yến trên địa bàn huyện

Đạ Huoai.

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn;

- Trung tâm Nông nghiệp;

- Phòng Tài nguyên &Môi trường

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng;

- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Đài Truyền thanh - Truyền hình;

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, hoạt động gây nuôi chim yến trên địa bàn huyện đang phát triển tự phát, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về dịch bệnh và môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-SNN ngày 02/4/2018 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về nuôi chim yến, đảm bảo vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trên đàn chim yến có hiệu quả, hạn chế các tác động xấu đến sức khỏe của người dân, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Đài Truyền thanh-TH và các cơ quan, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 149/QĐ-SNN ngày 02/4/2018 của Sở Nông nghiệp &PTNT.

- Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu liên quan đến việc khai báo nuôi chim yến và kiểm tra các điều kiện liên quan.

- Phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát tình hình dịch bệnh các cơ sở nuôi chim yến và tổng hợp báo cáo về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản Lâm Đồng theo định kỳ hàng năm.

2. Trung tâm Nông nghiệp:

Kiểm tra và xác nhận vệ sinh thú y và tình hình dịch bệnh đối với các cơ sở gây nuôi chim yến. Hướng dẫn kỹ thuật gây nuôi chim yến đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh, khai thác và sơ chế tổ yến theo quy định tại nội dung của Quyết định số 149/QĐ-SNN; lấy mẫu giám sát, kiểm soát dịch bệnh định kỳ, đột xuất (khi có dịch bệnh xảy ra).

3. Phòng Tài nguyên & Môi trường: Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra các chủ cơ sở nuôi chim yến thực hiện công tác về bảo vệ môi trường trong quá trình nuôi theo quy định.

4. Phòng Kinh tế & Hạ tầng: Thực hiện nghiêm việc cấp phép xây dựng nhà nuôi yến, nhà nhưng có tính chất nuôi yến theo đúng quy định tại Quyết định số 149/-SNN ngày 02/4/2018 của Sở Nông nghiệp &PTNT, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc cấp phép xây dựng ở địa phương.

5. Phòng Văn hóa &Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Phối hợp với ngành nông nghiệp và các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để người dân chủ động và phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn huyện.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về nuôi chim yến tại Quyết định số 149/QĐ-SNN ngày 02/4/2018 của Sở Nông nghiệp &PTNT về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đôn đốc các cơ sở nuôi chim yến thực hiện các quy định về đăng ký, khai báo với cơ quan chức năng và thực hiện các điều kiện vệ sinh thú y; vận động và ngăn chặn việc xây mới hoặc cơi nới nhà ở thành nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trong khu vực thị trấn, khu dân cư tập trung...không đúng quy định tại Quyết định số 149/QĐ-SNN.

- Khuyến cáo người dân không nuôi chim yến trong khu vực đông dân cư và những nơi gần công sở, trường học, chợ, bệnh viện... tuyên truyền, vận động các hộ nuôi chim yến xử lý chất thải từ việc nuôi chim yến phải được thu gom, tiêu độc, khử trùng và xử lý bằng một trong các biện pháp ủ, đốt, chôn lấp hoặc phương pháp khác nhằm đảm bảo an toàn trước khi đưa ra môi trường.

- Nếu có hiện tượng chim chết bất thường, phải báo ngay cho các ngành chức năng hoặc cơ quan thú y để xử lý kịp thời. Trong trường hợp có dịch bệnh, cơ sở nuôi chim yến phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thú y có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND huyện để chỉ đạo./.

(Gửi kèm theo Quyết định số 149/QH-SNN ngày 02/4/2018 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng).

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

 

- Sở Nông nghiệp &PTNT;

- Chi cục Chăn nuôi thú y và TS;

- CT, các PCT UBND huyện;

 

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

- MTQTVN, các đoàn thể huyện;

- LĐVP,

- Lưu: VT,PNN 02. NTV. 29......

Trịnh Xuân Thủy

 


Tin tức liên quan